C Security Systems AB

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2023-03-13

C Security Systems AB

  • Styrelsen i CSEC har, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 6 oktober 2022, beslutat om Företrädesemissionen.
  • Företrädesemissionen omfattar 134 196 757 units, motsvarande högst 670 983 785 aktier. Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer CSEC att erhålla en bruttolikvid om cirka 9,4 MSEK före relaterade emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 9 mars 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i CSEC kommer för varje en (1) befintlig aktie att erhålla en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av fem (5) aktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,07 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 13 mars 2023 – 29 mars 2023.
  • Sista dagen för handel i CSECs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesmissionen är den 7 mars 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 8 mars 2023.
  • Handel i uniträtter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.
  • Handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 13 mars 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • Företrädesemissionen omfattar till cirka 70 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
  • De fullständiga villkoren för Företrädesemission samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det memorandum som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 10 mars 2023.