Tangiamo Touch Technology AB

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2022-06-15

Tangiamo Touch Technology AB

Villkor för Företrädesemissionen
Årsstämman den 18 maj 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om Företrädesemissionen samt kompletterande riktad emission avsedd för kvittning av del av garantiersättning. Avstämningsdag för rätten att delta är den 13 juni 2022. Teckningstiden löper 15 juni – 29 juni 2022.

De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) Uniträtt för varje befintlig aktie. Tio (10) Uniträtter ger rätt att teckna tjugoen (21) nya Units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 0,10 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.

Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår till cirka 67,7 procent. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas för teckning av nya aktier tillkommer en utspädning om cirka 40,4 procent. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är till cirka 60 procent garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.

Fastställd tidplan för Företrädesemissionen

9 juni 2022                               Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

10 juni 2022                             Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

13 juni 2022                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

14 juni 2022                             Offentliggörande av emissionsmemorandum

15 juni – 24 juni 2022             Handel med uniträtter

15 juni - 29 juni 2022             Teckningsperiod

1 juli 2022                                 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen