QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2023-03-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Om Bolaget

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®.Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Plattformen möjliggör en successiv och kontrollerad frisättning av ett läkemedel vilket innebär att en av de viktigaste fördelarna med pegylering, längre halveringstid, kan bibehållas samtidigt som läkemedlets fulla biologiska effekt upprätthålls.

 

Huvudsakliga villkor förFöreträdesemissionen

·        Företrädesemission omfattar högst 1 026 719 447 units motsvarande högst 1 026 719 447 aktier, högst 1 026 719 447 teckningsoptioner av serie TO8 och högst 1 026 719 447 teckningsoptioner av serie TO9. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer QuiaPEG erhålla en initial bruttolikvid om cirka 20,5 MSEK före relaterade emissionskostnader.

·        Den som på avstämningsdag den 13 mars 2023 var införd i aktieboken som aktieägare i QuiaPEG har erhållt en (1) uniträtt för varje en (1) befintlig aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna tretton (13) units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9.

·        Två teckningsoptioner av serie TO8 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 15 september – 29 september 2023 till en teckningskurs om 0,03 SEK och två teckningsoptioner av serie TO9 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 15 mars – 29 mars 2024 till en teckningskurs om 0,05 SEK.

·        Sista dagen för handel i QuiaPEGs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen var den 9 mars 2023. Aktierna handlades exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 10 mars 2023.

·        Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,02 SEK per unit, vilket motsvarar 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO8 respektive TO9 emitteras således vederlagsfritt.

·        Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 15 mars 2023 – 29 mars 2023.

·        Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 mars 2023 till och med den 24 mars 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 mars 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

·        Teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till aktier och teckningsoptioner.

·        Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av sedvanliga icke säkerställa garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.

·        De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget redovisas i det EU-tillväxtprospekt som finns tillgängligt på Bolagets, G&Ws och Aqurats respektive hemsidor.

 

Användning av emissionslikviden
Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras högst cirka 20,5 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, före relaterade emissionskostnader, avses att fördelas ungefärligen som följer:

·        Forskning och utveckling, rörelsekapital samt generella bolagsändamål 41 %

·        Återbetalning av brygglån 15 %

·        Utveckling av QPG-1030 i samarbete med kinesiskt läkemedelsbolag 15 %

·        Immateriella rättigheter 10 %

·        Amortering av lån 10 %

·        Affärsutveckling 10 %

 

Genom nyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO8 kan Bolaget under september 2023 komma att erhålla ytterligare högst cirka 15,4 MSEK före relaterade transaktionskostnader, och genom nyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO9 kan Bolaget under mars 2024 komma att erhålla ytterligare högst cirka 25,67 MSEK före relaterade transaktionskostnader.