Midsummer AB

Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Företrädesemission

2020-10-16

Midsummer AB

Företrädesemissionen i sammandrag
• Den som på avstämningsdagen den 19 oktober 2020 är aktieägare i Midsummer har företrädesrättatt teckna nya units i Företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckningav fem (5) nya units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
• Teckningskursen är 10,50 per unit.
• Teckningsperioden löper under perioden 21 oktober till och med 5 november 2020.
• Midsummer har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 253,5 MSEK,motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är inte säkerställda genombankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.