Meltron AB

Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Företrädesemission

2021-10-11

Meltron AB

EMISSIONEN

Företrädesemission av aktier om cirka 26,0 MSEK.

VILLKOR

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en

(1) ny aktie.

TECKNINGSKURS

0,09 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

11 oktober – 25 oktober 2021.

AVSTÄMNINGSDAG

7 oktober 2021.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

11 oktober – 20 oktober 2021.

ANTAL AKTIER INNAN EMISSIONEN

288 219 331 st.

ISIN-KODER

Aktie: SE0008405799

Teckningsrätt: SE0016843890

BTA: SE0016843908

HANDELSBETECKNING

MLTR

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad i en s.k. bottengaranti upp till ett belopp om cirka 23,6 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant. Därtill har en toppgaranti syndikerats på resterande belopp, ca 2,3 MSEK, upp till 100 procent av emissionen. Toppgaranter ersätts kontant med 11 procent, ca 0,3 MSEK.

UTSPÄDNING

De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 50 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.