Meltron

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2019-11-21

Meltron

Erbjudandet avser en företrädesemission om ca 15,3 MSEK i Meltron AB (publ), där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna utifrån nuvarande aktieinnehav. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till maximalt cirka 5 MSEK kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

Aktieägare i Meltron har företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier teckna en (1) ny unit, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 25 oktober 2019. Avstämningsdag är 29 oktober 2019. Teckningstid löper från den 31 oktober till och med 18 november 2019. Handel med uniträtter (UR) kommer att ske från och med 31 oktober till och med 14 november 2019. Beräknat datum för offentliggörande av utfall är preliminärt 21 november 2019.

Garantier och teckningsförbindelser som tillsammans motsvarar cirka 82 procent (cirka 12,6 MSEK) har erhållits. Garantikonsortiet, som är samordnat av G&W Fondkommission, utgör cirka 11,5 MSEK. Teckningsförbindelserna som har lämnats av större aktieägare med flera utgör cirka 1,1 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garantiåtaganden ersätts i sin helhet kontant (10 %).