Kancera AB

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2020-03-10

Kancera AB

”KAND567 kan bidra till ökad överlevnad och normaliserat liv efter svår hjärtattack och fas IIa studien kommer att vara ett avgörande kommersiellt och vetenskapligt steg för bolaget.”

 

Fokus på KAND567 som visar på goda resultat

 

Baserat på Kanceras internationellt uppmärksammade forskningsresultat riktas fokus nu på bolagets huvudprojekt KAND567. KAND567 tillhör en ny klass av immunstyrande läkemedel för behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Fraktalkinblockeraren KAND567 är i första hand ämnad för att rädda liv genom att effektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter hjärtattack. Trots ett stort medicinskt behov finns idag ingen behandling som riktar sig mot denna livshotande inflammation.

 

Motiv för Erbjudandet

 

Baserat på Kanceras internationellt uppmärksammade forskningsresultat riktas verksamhetens fokus nu på bolagets huvudprojekt KAND567 som tillhör en ny klass av immunstyrande läkemedel för behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Huvudsyftet med förestående nyemission är att säkra tillräckliga finansiella resurser för att genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av hjärtattack. Nyemissionen omfattar Units om cirka 61,4 MSEK inklusive möjlighet till inlösen av en teckningsoption som kan utnyttjas under det andra kvartalet 2020. Sammanlagt bedöms detta tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa-studien.

 

Förberedelser för fas IIa-studie

 

Kanceras genomförda fas Ia och fas Ib-program utgör grunden för ny doseringsstrategi för fas IIa som består av en sekventiell intravenös och peroral administration av KAND567. För denna sekventiella dosering har två läkemedelsprodukter innehållande KAND567 utvecklats för intravenös respektive peroral administration. Produktion av dessa två läkemedelsprodukter kommer att ske under första halvåret 2020.  Produkterna är en integrerad del av ansökan till behöriga myndigheter om godkännande för fas IIa-studie i patienter efter hjärtattack.

 

Läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145

 

Kancera utvecklar de småmolekylära läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145 (den senare i sen preklinisk fas).De verkar genom att blockera receptorn för fraktalkin, vilket leder till en hämning av specifika delar av immunsystemet. Den första indikationen för Kanceras fraktalkinblockerare är behandling mot hjärtskada efter hjärtattack.Expansionsmöjligheter för blockerare av fraktalkinsystemet utvärderas även inom inflammatoriska sjukdomar och cancer.

 

KAND567 bygger på en solid vetenskaplig grund

 

En studie på 4 800 patienter i Newcastle (England) visade att aktivering av fraktalkinsystemet efter en hjärtattack kunde kopplas till mer utbredd hjärt-och vävnadsskada samt försämrad långtidsöverlevnad.

 

Kanceras forskning har i tre olika djurmodeller för både akut och kronisk hjärtsjukdom visat att KAND567 effektivt kan blockera inflammation i kärl och skydda hjärtvävnad efterhjärtattack. Dessa resultat valdes nyligen ut för ”enastående vetenskaplig kvalitet” till huvudsessionen för ”kommande behandlingar av akuta hjärt-kärlsjukdomar” vid 2019 års World Congress of Cardiology/ESC.

 

Kanceras kliniska fas Ia-studie i friska försökspersoner har visat att KAND567 tolereras väl vid peroral tillförsel i nivåer som överstiger de som förväntas krävas för en hjärtskyddande verkan i patienter.

 

Under december 2019 genomfördes en fördjupad immunologisk analys av blodprov från ett antal friska försökspersoner ingående i fas Ib-programmet, i vilket KAND567 administreras intravenöst, som för första gången stödjer att denna läkemedelskandidat har önskad påverkan på immunsystemet i människa. Att KAND567 blockerar fraktalkinsystemet i människa har visats i tidigare studier, men data hade dittills saknats som bevisar att blockeringen leder till att immunologiska processer som kan skada hjärtat bromsas. Den genomförda analysen visar att de försökspersoner som erhållit KAND567 får sänkta nivåer av en etablerad och kliniskt relevant immunmarkör.

 

Resultaten från denna studie i människa är viktiga.  De stödjer i) att den eftersträvade effekten av KAND567 på immunsystemet kan åstadkommas i människa och ii) att detta sker vid en relevant låg terapeutisk dos. Resultaten stödjer också att fraktalkinblockerare, som KAND567 och KAND145, skulle kunna ha potential att ge skyddande effekter inte bara vid hjärt-kärlsjukdomar utan även vid andra akuta och kroniska sjukdomar inklusive inflammatoriska nisch-sjukdomar och cancer.

 

Ytterligare resultat från det avslutande delsteget i fas Ib-programmet för KAND567 visar att läkemedelskandidaten uppnått önskad säkerhet och tolerabilitet vid intravenös tillförsel. Kancera kommer nu sammanställa en ansökan om tillstånd att starta en klinisk fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt.

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Emissionsbelopp:                       61,4 MSEK

Avstämningsdag:                        13 mars

Företrädesrätt:                           En(1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En Unit innehåller en (1) aktie och två (2)vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och TO5.

Teckningskurs:                            0,39 SEK per Unit

Teckningsperiod:                       17– 31 mars 2020

Handel med Untirätter:           17 – 28 mars 2020

Garantier:                                     Emissionen är garanterad i sin helhet (100%)

Optionsvillkor:                             Teckningsoption TO4 ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Teckningsoption TO5 ger rätt under perioden juni– november 2021 för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK. (Se tilläggsprospekt för föreslagna ändringar i villkoren för TO4.)