C Security Systems AB

Garanterad företrädesmemisson

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesmemisson

2022-06-20

C Security Systems AB

C Security Systems är ett Stockholmsbaserat IoT-bolag som utvecklar och säljer banbrytande skydds- och övervakningssystem för båtar, människor, djur och mobila tillgångar. Syftet är att skapa trygghet och förenkla vardagen för människor och företag. I samband med förvärvet av intressebolaget Spåra Group AB under 2020 gick Bolaget från att vara en nischad spelare på fritidsbåtsmarknaden till att erbjuda ett större produktutbud. Idag är ett flertal möjliga B2B applikationer under utveckling, bland annat inom försäkringar och betande boskap, liksom även B2C-applikationer. Bolagets produkter säljs under varumärkena Spåra och C-Pod. Bolaget har fått ut dessa på den globala marknaden via sitt stora distributörsnät med totalt över 2 000 aktiva enheter i 52 länder.

Den av styrelsen beslutade emissionen innebär utgivande av units med rätt att för varje tre (3) befintliga aktier erhålla fem (5) units. Varje (1) aktie ger härvid en (1) uniträtt. Varje tretal (3) uniträtter ger härvid rätt att teckna fem (5) units till en kurs om 0,03 SEK/unit. Nyemissionen uppgår totalt till cirka 16,9 MSEK, därtill har styrelsen uttryckt avsikten om ett utrymme för riktad emission med motsvarande villkor till garanter och strategiska investerare om cirka 2,5 MSEK. Teckningstiden planeras preliminärt till den 20 juni - 4 juli 2022.

Nettoemissionslikviden från Nyemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer:

Försäljnings- och marknadsföringsinsatser                                           32 %
Utveckling av Bolagets produkter och tjänster                                      22 %

Stärka Bolagets balansräkning genom
återbetalning av lån                                                                               35 %
Allmänna företagsändamål                                                                    11 %
Totalt                                                                                                     100 %

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt.

Nyemissionen i sammandrag

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig (1) aktie erhålla en (1) uniträtt. Varje tretal (3) uniträtter ger härvid rätt att teckna fem (5) units.

Teckningskursen i Nyemissionen är 0,03 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader.

Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.

Nyemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppen.

Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission av units på motsvarande villkor, upp till cirka 2,5 MSEK, inkluderande avtalad ersättning till garanter med kvittningsrätt.

Preliminär tidplan för Nyemissionen

14 juni 2022 - Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter (UR)

15 juni 2022 - Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till uniträtter

16 juni 2022 - Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av uniträtter

20 juni 2022 - Beräknad dag för offentliggörande av emissionsmemorandum

20 juni – 4 juli 2022 - Teckningsperiod

20 juni – 29 juni 2022 - Handel i uniträtter

20 juni 2022 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i betalda tecknade units (BTU)

7 juli 2022 - Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Villkor för Nyemissionen

Bolagets aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 4 728 741,088 SEK fördelat på 337 767 220 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,014 SEK. Nyemissionen avser högst 562 945 366 units. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 7 881 235,12 SEK. Härutöver kan styrelsen komma att besluta om en kompletterande riktad emission till motsvarande villkor upp till cirka 2,5 MSEK, främst för att ersätta garanter genom kvittning, samt för tillkommande strategiska investerare. Varje unit innehåller en (1) aktie, samt en (1) teckningsoption av serie TO1. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1-15 september 2023 teckna ytterligare en (1) aktie. Teckningskursen för nyttjande av optionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 1 till och med 15 augusti 2023. Beslutad exakt teckningskurs kommer att offentliggöras inför nyttjandeperioden och teckningsoptionsvillkoren kommer att läggas upp på CSECs hemsida.

Garanti- och teckningsförbindelser

Nyemissionen säkerställs via teckningsförbindelser uppgående till 2 MSEK från styrelse, ledning och större ägare, samt därtill via ett garantikonsortium uppgående till cirka 11,5 MSEK, sammanlagt uppgående till cirka 13,5 MSEK motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet. Garantiarvodet för garanter uppgår till tolv procent (12 %) av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning, samt fyra procent (4 %) att kvittas mot nyemitterade units till samma villkor som i Nyemissionen. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det memorandum som i enlighet med den preliminära tidplanen beräknas offentliggöras i anslutning till teckningsperiodens inledning, den 20 juni 2022.

Utspädning

Utspädningen i Nyemissionen uppgår till cirka 62,5 procent, alternativt högst cirka 65,7 procent inklusive eventuell kompletterande riktad emission om 2,5 MSEK, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Nyemissionen, exklusive den eventuella ytterligare utspädning som senare nyttjande av de optioner som ingår i units kan komma att medföra.