Bonzun AB

Garanterad företrädesemission

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Materialet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan.

Om Du accepterar villkoren ovan, klicka på "Ja, gå vidare".
Om Du inte accepterar villkoren, klicka på "Nej, avbryt".

Nej, avbrytJa, gå vidare

Garanterad företrädesemission

2023-01-20

Bonzun AB

Kort om Bolaget

Bonzun (“Bonzun” eller “Bolaget”) utvecklar evidensbaserade innovationer inom digital hälsa. Bolagets tjänsteerbjudande består idag huvudsakligen av en digital tjänst som hjälper människor att hantera stress och andra utmaningar inom både arbetsliv och privatliv (Bonzun Evolve) samt en applikation som fungerar som en guide genom fertilitetsbehandlingar med verktyg och emotionellt stöd som ökar chanserna för ett framgångsrikt utfall i form av en graviditet (Bonzun IVF). Visionen är att bli en internationellt ledande aktör inom evidensbaserade digitala hälsotjänster och Bolagets målgrupper består av storföretag, kommunala, statliga verksamheter, kliniker och privatpersoner.

 

Sammanfattning

·        Företrädesemission omfattar högst 60 389 355 units motsvarande högst 60 389 355 aktier och högst 60 389 355 teckningsoptioner av serie TO2 och vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bonzun erhålla en bruttolikvid om cirka 15,1 MSEK före relaterade emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

·        Beslut om Företrädesemissionen fattades av den extra bolagstämma i Bolaget som hölls den 10 januari 2023.

·        Nettolikviden från Företrädesemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer; (i)säljaktiviteter för Bonzun Evolve, (ii) marknadsföring av Bonzun IVF, (iii)generella bolagsändamål, (iv) återbetalning av lån samt (v) produktutveckling.

·        Den som på avstämningsdag den 18 januari 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Bonzun kommer erhålla en (1) uniträtt för varje en (1) befintlig aktie. Sju (7) uniträtter ge rätt att teckna femton (15) units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

·        Sista dagen för handel i Bonzuns aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 16 januari 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 17 januari 2023.

·        Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,25 SEK per unit, vilket motsvarar 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 emitteras således vederlagsfritt.

·        Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 20 januari 2023 – 3 februari 2023.

·        Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market underperioden från och med den 20 januari 2023 till och med den 31 januari 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 januari 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

·        Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är den 6 februari2023.

·        Teckningsoptioner av serie TO2 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till aktier och teckningsoptioner.

·        Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av sedvanliga icke säkerställa garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

·        Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under tre separata utnyttjandefönster, det första under perioden 1maj - 31 maj 2023 till en kurs om 0,275 SEK per aktie, det andra under perioden1 augusti - 31 augusti 2023 till en kurs om 0,30 SEK per aktie och det tredje under perioden 1 november - 30 november 2023 till en kurs om 0,325 SEK per aktie.

·        Genom nyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare högst mellan cirka 8,1 - 9,6 MSEK före relaterade transaktionskostnader, beroende på under vilket utnyttjandefönster, och till vilken grad, dessa utnyttjas för nyteckning av aktier.

Bakgrund och motiv

Styrelsen i Bonzun AB (publ) bedömer att Bolagets färdigutvecklade produktportfölj står inför en uppskalningsfas och genom samarbetsavtalet, som Bolaget nyligen signerat med Wordapp B.V., och ramavtalet som signerats med Trygghetsrådet bedömer Bolaget att det föreligger stor potential för ett kommersiellt genombrott. Kapital behöver nu anskaffas för utökade säljinsatser, exekvering av befintliga avtal samt säkerställande av de order som är under förhandling. På sikt är Företrädesemissionen även ett första steg mot att nå en långsiktig organisk tillväxt och lönsamhet i affärsmodellen.