G&W Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning


G&W Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär förmögenhetsförvaltning av hög kvalitet och rådgivande förvaltning med personlig service till noga utvalda kundsegment.

Diskretionär förvaltning   Detta är en tjänst där investeraren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut, ofta inom vissa avtalade ramar. Ett vanligt mål är att förvaltningen över tiden ska skapa mervärde i form av överavkastning jämfört med fastställda jämförelseindex. 
Rådgivande förvaltning   Inom ramen för denna tjänst åtar sig förvaltaren att konsultera med kunden innan varje transaktion genomförs. Kunden har alltid ett veto rörande omplaceringar i portföljen.


Våra kunder får tillgång till ett omfattande kontaktnät med flera olika aktörer på kapitalmarknaden, där vi kan tillgodogöra oss den specialistkompetens respektive part tillhandahåller.

I det dagliga arbetet samarbetar vi med ett antal av Sveriges ledande fondkommissionärer och banker vad gäller analystjänster, affärsavslut och depåtjänster.