GW Kapital

Teckningserbjudande - Uni-Light LED AB

Filer

 

 

Erbjudandet i sammandrag, emission i A Uni-light LED


Företrädesrätt: Tre (3) befitliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier i A Uni-light LED AB.
Emissionsvillkor: Företrädesemission om ca 4,5 Mkr före emissionskostnader, motsvarande 5 675 136 st aktier. Därutöver ett övertilldelningsutrymme för ytterligare teckning om
upp till högst ca 1 Mkr (ej garanterat och kan enbart komma att beslutas vid överteckning).
Teckningskurs: 0,80 kr/aktie.
Tid för emissionen: 7 – 25 september 2018.
Avstämningsdag: 3 september 2018
Handel med teckningsrätter: 7 – 21 september 2018
Emissionsgaranti: Inför föreliggande nyemission har emissionsgarantier erhållits om totalt cirka 3,7 Mkr, motsvarande cirka 80 av emissionsbeloppet om 4 540 Tkr.
Pre-money värdering inför emissionen: ca 6,8 Mkr.

Teckning utan företrädesrätt möjlig och tilldelas i mån av utrymme.

 

[Tillbaka]