GW Kapital

Teckningserbjudande - Aino Health AB

Filer

 

 

Kort om Aino


Aino Health är en ledande leverantör av digitala Saas-tjänster (Software as a service) för företagsledningar inom Corporate Health Management. Bolaget har arbetat med över 150 organisationers ledningsgrupper inom olika branscher för att integrera digitaliserade tjänster avsedda för förebyggande av sjukfrånvaro i det dagliga arbetet. En god arbetsmiljö är idag av högsta prioritet för företagsledningar över hela världen eftersom det leder till att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt och effektivt.  Ainos ambition är att öka tillväxttakten genom att knyta till sig flera strategiska samarbetspartners som bidrar till en affärsmodell med ökad flexibilitet och skalbarhet. Aino Health mäter sin framgång i antal användare av SaaS-tjänsten Health Manager.

Emissionen


7 230 360 Units motsvarande ca 24,6 Mkr före emissionskostnader (exklusive eventuell framtida teckning genom teckningsoptioner). Därutöver har styrelsen möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare Units, motsvarande cirka 5 Mkr genom en kompletterande riktad emission till strategiska investerare med motsvarande villkor. I samband med tilldelningen kommer investerare som är registrerade aktieägare den 6 september 2018 i den av Euroclear förda aktieboken att prioriteras att tilldelas units i relation till sitt tidigare innehav.

Teckningstid
Teckningstiden pågår under perioden 10 september till den 26 september 2018.

Emissionskurs
3,40 kr per Unit, motsvarande en pre-money värdering om ca 18,4 Mkr.

Företräde
Tre (3) befintliga aktier ger rätt teckna fyra (4) Units.

Teckningsoption TO1
Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 5,95 kronor per aktie under perioden 1 november – 29 november 2019.

Emissionsgaranti
Totalt 19,7 Mkr motsvarande cirka 80 procent av emissionen, varav teckningsförbindelser om ca 4,7 Mkr.[Tillbaka]