GW Kapital

Teckna aktier i Inzile!

Västerviksbolaget Inzile AB har tagit fram en utsläppsfri lätt lastbil som är helt eldriven. Lastbilen är ett elektriskt arbetsfordon (ett så kallat Electric Utility Vehicle eller EUV) avsedd för närtransporter i direkt konkurrens med dieseldrivna lätta lastfordon och är anpassad för såväl varma som nordiska klimat. Inzilefordonets konkurrensfördel gentemot övriga existerande EUV är fordonets storlek, säkerhet, ergonomi och kvalitet. Fordonet är dessutom i närtid leveransklar och en fullvärdig ersättare till existerande dieselfordon när strikta miljöåtgärder i de svenska storstäderna liksom i övriga europeiska städer kräver en omedelbar elektrifiering av gigantiska fordonsflottor. Inzile har därmed identifierat en god möjlighet att ta en del av den totala marknaden för lätta ellastbilar, en marknad som väntas växa kraftigt i närtid. Fordonets ”multitasking”-plattform möjliggör dessutom för användaren att koppla på flera arbets- uppgifter vid behov, exempelvis plog för gångvägar, tippflak, bakgavellyft, semitrailer samt flak alternativt skåp eller en kombination av båda.

Exempel på potentiella kunder är kommuner, förvaltningar, transportföretag med logistikcentraler för transporter till och från stadskärnor. Bolaget har i skrivande stund erhållit åtta (8) bindande order från två svenska kommuner samt Bring AB (ägs av Norska Posten).

 

Fordonet
PRO4 är en egenutvecklad eldriven lätt lastbil som är skapad för transporter i närmiljöer för såväl varma som nordiska klimat (ner till -30 grader). Fordonet har utformats till ett hållbart, effektivt och miljövänligt arbetsfordon inriktad mot målgrupper som är aktiva i stadsmiljö: förvaltningar, kommuner, statliga bolag, samt transportföretag. PRO4 är ett mindre arbetsfordon som kan ersätta en större lätt lastbil avseende räckvidd, byggnation och lastförmåga. PRO4 har en lastkapacitet om cirka 1 000 kg samt en tomvikt om 1 500 kg. Två variationer av batteri kommer att erbjudas kunderna varav det största batteriet har en körsträcka på upp till cirka 25 mil och tillåter en maximal hastighet om 50 km/h. Detta räcker mer än väl för målgrupperna som en genomsnittlig arbetsdag färdas cirka 5 mil. Inzile har i sin produktutveckling utgått från att maximera kollisionssäkerheten i fordonshytten. Såvitt Bolaget vet har ingen av Bolagets konkurrenter i liknande grad försökt att jämställa elfordonet med existerande dieseldrivna lätta lastbilar. Både framhjulen och den främre delen av delar i chassit har en energiupptagande zon vilka agerar som så kallade ”crash zones” i syfte att öka fordonets säkerhet vid en frontalkollision.

 

Investment case
 • Bolaget har ett unikt samarbete med Bring AB som förutom som Inziles största kommersiella kund även går in som (via Bring Express Sverige AB) ankarinvesterare i föreliggande Erbjudandet. 
 • Likviden ska användas till att först och främst producera pilotserien om 10 fordon samt fr.om det tredje kvartalet inleda serieproduktion.
 • Ökade miljökrav från myndigheter på såväl nationell som kommunal nivå är en ökande trend. För närvarande finns över 200 städer med miljözoner. I Sverige har regeringen nyligen fattat beslut om förordningsändringar vilket från och med 1 januari 2020 ger kommuner möjlighet att införa miljözoner för personbilar, lätta lastbilar samt lätta lastfordon.
 • Internethandel driver efterfrågan på utsläppsfria lätta lastbilar med transporter från centrallager utanför stad till slutkund inne i staden.
 • Behovet av fordon som både fungerar för grönyteområden och närtransporter i citykärnan efterfrågas av både kommuner och förvaltningar.
 • Fordonets unika plattform ”multitasking” möjliggör att fordonet kan användas för flera uppgifter med hjälp av plogför gångvägar, tippflak, bakgavellyft, semitrailer samt flak alternativt skåp eller en kombination av båda.
 • Inzile har en omfattande pipeline med planerad serieproduktion som påbörjas under det tredje kvartalet 2019.
 • Investerat kapital i Bolaget uppgår till ca 48 MSEK. Bolagets ledning och styrelse har lång och relevant erfarenhet från automotive-, digital marknadsförings-, finansiering, försäljnings- och IT- industrin. Inom nischsegment EUV har Bolaget ett unikt know-how. VD och huvudägare Ragnar Åhgren har totalt investerat omkring 44 MSEK i Bolaget sedan start.
 • Bolaget har i skrivande stund erhållit åtta (8) bindande order från kommuner och Bring AB, var och en av dessa kunder har potential att kunna inhandla hela 2019 års planerade produktion.
   

Erbjudandet i sammandrag

 

Emissionsbelopp vid full teckning 4 725 000 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1)vederlagsfri teckningsoption, motsvarande 45,1 MSEK före emissionskostnader.  Därutöver  har  styrelsen  möjlighet  att  vid  överteckning  ge  ut  upp  till  ytterligare  1  050  000  Units,  så  kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet  med  maximalt 10 MSEK, varav  5  MSEK  (av  den  totala  övertilldelningen) reserveras till institutionella investerare.
 
Emissionskurs
9,55 SEK/unit, motsvarande ett bolagsvärde om 67,8 MSEK (Pre-money)
 
Teckningsoption
Två (2) teckningsoptioner ger framtida rätt att teckna en (1) ny aktier i Inzile AB till kurs 12,55 SEK. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 augusti 2020 och teckning kan ske under perioden
1-30/8 2020.
 
Teckningstid
27/5-11/6 2019
 
Likviddag
Omkring 13 juni 2019
 
Notering
27 juni 2019 på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan
 
Teckningsåtaganden
Större investerare, däribland Bring AB (5 MSEK) samt ledning och styrelse (totalt 10,6 MSEK), har ingått teckningsförbindelser som totalt uppgår till 37,6 MSEK (motsvarande cirka 83 procent av den
totala emissionen) i samband med Erbjudandet.
 
Lock-up
Samtliga aktieägare motsvarande 100 procent av befintliga aktier innan Erbjudandet har ingått lock-up avtal med Bolaget om att inte avyttra eller överlåta aktier under en period om 14 månader från första listningsdag.

 

Filer

Emissionsteaser(PDF)
Prospekt(PDF)
Anmälningssedel(PDF) 

 

[Tillbaka]