GW Kapital

SpectraCure - teckningserbjudande

SpectraCure är ett svenskt företag som grundades 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds universitet. Bolaget är fokuserat på laserbehandling med medicinska system som innehåller ljuskällor i kombination med fotoaktiverade läkemedel, även kallat interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter "Photodynamic therapy".

 

Filer

 

 

Erbjudandet i sammandrag


Emissionsbelopp vid full teckning:
9 976 722 Units motsvarande 52,4 MSEK före emissionskostnader, exklusive eventuell teckning genom teckningsoptioner. Vid stort intresse
har styrelsen rätt att ge ut ytterligare upp till maximalt 1 000 000 units motsvarande 5,25 MSEK, så kallad övertilldelning.
Företräde: Sju (7) befintliga aktier ger rätt teckna en (1) Unit.
Emissionskurs: 5,25 SEK per Unit.
Unit: En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019 (TO3).
Teckningsoption TO3: Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 6,50 SEK under perioden 1-29 november 2019.
Sista dag för handel inkl. rätt till deltagande: 8 oktober 2018 
Avstämningsdag: 10 oktober 2018
Teckningstid: Teckningstiden pågår under perioden 12-30 oktober 2018.
Handel med Uniträtter: 12-26 oktober 2018
Emissionsgaranti: Totalt 43,2 MSEK motsvarande cirka 82 procent eller 8 230 476 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 6 november 2018.
Handel: Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under kortnamn SPEC. Handel i teckningsoptionen och nytillkommande aktier beräknas starta omkring den 4 december 2018, i samband med registrering hos Bolagsverket.

 
[Tillbaka]