GW Kapital

Lumito emission maj 2019

Lumito AB - Investmentcase 


Stark patenterad och bred produktplattform
Bolaget har sedan noteringen 2018 skapat ytterligare värde genom vidare forskning vilket resulterat i viktig feed-back.

 

Affärsmodell innebär accelererad time to market
Bolaget arbetar med utveckling av instrument som innebär förhållandevis lågt investeringsbehov och en snabb väg till marknaden. Investerat kapital i Bolaget uppgår för närvarande till ca 32 MSEK. Bolaget för även diskussioner med företag om samarbeten rörande optimering och tillverkning av nanopartiklar samt kring integrering av Lumitos produkter till t ex patientdatasystem.

 

Erfaren styrelse och ledning
Såväl styrelse som ledning har lång och framgångsrik erfarenhet, svensk och internationell. Ett etablerat internationellt nätverk finns.

Stor efterfrågan efter nya effektivare analysmetoder
Det föreligger en massiv efterfrågan på denna typ av forskning. Trenden att stora aktörer inom medtech-sektorn förvärvar/ ingår samarbeten avseende projekt i tidig fas håller i sig.

Produkter klara för marknaden våren 2020

Bolagets fokus under kommande 12 månader kommer att vara färdigutveckling av de första produkterna för kommersialisering. Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsättningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första produkterna färdigställts. Avsikten är att redan under H1 2020 kunna påbörja försäljning av de första produkterna, dvs inom ca ett år.

Erbjudandet i korthet 

 

Emissionsbelopp vid full teckning 35,7 MSEK före emissionskostnader och eventuell övertilldelning.

 

Emissionskurs: 1,25 SEK per Unit där varje Unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningsoption TO2: Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019 t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 till ett pris om 1,55 SEK per aktie.


Avstämningsdag: 
13 maj 2019

 

Teckningstid: 15 maj till och med 31 maj 2019

 

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser: Totalt cirka 29,1 MSEK motsvarande 81,7 % av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium. Teckningsförbindelser omfattar cirka 3,2 MSEK och garantier cirka 25,9 MSEK. Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

 
Överteckningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en separat riktad emission av Units på samma villkor upp till ytterligare högst 3,0 MSEK (2 400 000 units).

 

Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 5 juni 2019.

Filer

 

Emissionsteaser (PDF)

Prospekt (PDF)

Anmälningssedel (PDF)

 

 

[Tillbaka]