GW Kapital

ISR Immune System Regulation Holding AB

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL) GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION OCH EN FÖRETRÄDESEMISSION FÖR ACCELERERAD UTVECKLING AV SITT PRÖVNINGSPROGRAM

 

Filer:

 

Företrädesemissionen i sammandrag:

Emissionsbelopp vid full teckning: Företrädesemissionen avser högst 2 312 500 aktier och tillför vid fullteckning Bolaget cirka 12,7 Mkr före emissionskostnader.
Företräde: Varje befintlig aktie i ISR berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Emissionskurs: 5,50 kr per aktie
Avstämningsdag: 22 november 2018
Teckningstid: 26 november – 11 december 2018
Handel med teckningsrätter: 26 november – 7 december 2018
Teckningsåtaganden: Styrelse och ledning har åtagit sig att teckna i Företrädesemissionen om totalt cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen, via utnyttjande av tilldelade teckningsrätter. Företrädesemissionen är i övrigt ej säkerställd.
Handel: Handel i aktien sker på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet ISR
Riktad emission: Parallellt med företrädesemissionen genomför Bolaget en riktad emission till ett fåtal institutionella och strategiska placerare om cirka 25,4 Mkr. Den riktade emissionen omfattar 4 622 735 aktier vilka emitteras till 5,50 kr/aktie, dvs till samma kurs som i företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för ISR:s fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal institutionella och strategiska långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt erhålla kapital för fortsatt expansion. De nyemitterade aktierna i den riktade emissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Stockholm vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. Aktierna som tecknas och emitteras i den riktade emissionen berättigar därmed inte till deltagande i företrädesemissionen.

Kort om ISR

ISR är just nu fokuserade på prekliniska och kliniska studier med målet att utveckla nya läkemedel för läkande behandlingar först och främst för HIV, men även inom behandlingar av andra virala sjukdomar där immunsystemet är i fokus. Urspungskonceptet är hämtat från djurvärlden där en av Bolagets grundare gjorde observationen att det föreligger en nära interaktion mellan det
hormonella och de immunologiska systemen i kroppen. Det visade sig att kastrerade katter som hade motsvarigheten till humant HIV överlevde infektionen medan icke kastrerade katter utvecklade AIDS och dog. Den gemensamma nämnaren är en molekyl som produceras i hjärnan och som ska säkerställa att normala nivåer av könshormoner bildas i kroppen. Molekylen används idag som läkemedel för behandling av prostatacancer, vissa gynekologiska sjukdomar, samt för behandling av tidig pubertet hos barn. Bolaget har genom prekliniska och kliniska studier visat att molekylen har effekter på immunsystemet och de vita blodkropparna (T-cellerna), vilket är en central mekanism för immunsystemets igenkännande av HIV-viruset. I och med att Bolagets läkemedelskandidater inte bara behandlar HIV utan potentiellt även ett stort antal andra virusinfektioner, kan affärsområdet beskrivas som utveckling av antivirala bredspektrum terapier. Affärsmodellen bygger på att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd för klinisk relevans. Baserat på kliniska data för Bolaget även diskussioner med identifierade strategiska partners som kan förvärva alternativt delfinansiera projekten för vidareutveckling.
Genom att utveckla redan godkända och marknadsförda läkemedel med hög säkerhetsprofil för nya indikationer kan ISR förkorta tiden till marknad för bolagets läkemedelskandidater. ISR har genom internationella samarbeten även utvecklat nya och unika immunreglerande läkemedelskandidater som inom en snar framtid kommer att ingå i bolagets kliniska prövningsprogramför bland annat TBC, Hepatit B och cancer. För att säkra en stark utveckling för företagets cancersatsning så har ett helägt dotterbolag, ISR Oncology AB, bildats.
För mer information om våra läkemedelsprojekt, se: http://israb.se/technology/[Tillbaka]