GW Kapital

GoldBlue AB (publ) - företrädesemission

Företrädesemission
29 november 2018 – 14 december 2018

 

Filer

 

Erbjudandet i sammandrag


Nyemissionen avser högst 31 614 167 aktier och högst 31 614 167 teckningsoptioner av serie TO2 (i form av Units). Emissionsbeloppet uppgår därmed till cirka 14,2 MSEK.Emissionsvillkor
En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en ny (1) ny aktie till emissionskurs 0,45 SEK per aktie under teckningsperioden 29 november – 14 december 2018.
Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 27 november 2018. Handel med Teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF under perioden 29 november – 12 december 2018.


Kompletterande riktad emission
En möjlig kompletterande riktad emission om upp till cirka 3 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse.


Teckning och tilldelning utan företräde
Teckning av Units i GoldBlue utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedel, vilken bifogas denna informationsbroschyr. För fullständiga villkor och information om Erbjudandet, se det informationsmemorandum vilket publiceras på GoldBlue (www.goldblue.eu), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) hemsidor.


Emissionsgaranti
Nyemissionen är, genom garantiavtal med externa investerare jämte teckningsförbindelser från större nuvarande ägare, ledning och styrelse, garanterad upp till ett belopp om cirka 14,2 MSEK, motsvarande 100 procent av nyemissionen.

[Tillbaka]