GW Kapital

Företrädesemission i AHA World

Erbjudandet i sammandrag:


Erbjudandet avser en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Emissionsbelopp vid full teckning:
Emissionen omfattar 106 950 185 aktier motsvarande cirka 69,5 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare aktier upp till maximalt 23 000 000 aktier motsvarande 15 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.

Emissionskurs: 0,65 SEK per aktie.

Emitterade värdepapper: Aktier.

Teckningstid: Teckningstiden pågår under perioden 24 maj 2019 till och med 11 juni 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantier av ett konsortium av större investerare och ledande befattningshavare uppgående till sammanlagt 53,15 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av det totala Erbjudandet. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för åtagandena.

Tilldelning:
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 14 juni 2019.

Handel:
Aktierna handlas på Spotlight Stock Market.

Filer

Emissionsteaser (PDF)

Prospekt (PDF)

Anmälningssedel(PDF)

 

[Tillbaka]