GW Kapital

Företrädesemission i Acosense

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

 

Erbjudandet avser en företrädesemission i Acosense AB.

 

 

Emissionsbelopp vid full teckning:

Emissionen omfattar 12 893 400 Units motsvarande 18,7 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 925 000 Units motsvarande 1,3 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.

 

Emissionskurs: 1,45 SEK per Unit.

Unit: Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020 (TO1).

Teckningsoption TO1: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 september 2020 och inlösen kan ske under perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,75 SEK per aktie.

 

Pre-money värdering: Cirka 9,5 MSEK.

Teckningstid: 
Teckningstiden pågår under perioden 21 maj till och med 7 juni 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser:

Totalt cirka 13,5 MSEK motsvarande cirka 72 procent har garanterats genom dels teckningsförbindelser från Bolagets större ägare, styrelse och ledning och dels ett garantikonsortium bestående av externa investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Tilldelning:
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 12 juni 2019.

Handel:
Acosense aktier handlas på Spotlight Stockmarket. När emissionen registrerats hos bolagsverket avses även teckningsoptionerna tas upp till handel på Spotlight Stockmarket.

 

Filer

 

Emissionsteaser (PDF)
Prospekt (PDF)

Anmälningssedel (PDF)

 

 

[Tillbaka]