GW Kapital

ChromoGenics genomför företrädesemission

Här hittar du prospekt och övrig information i samband med nyemissionen
https://www.chromogenics.com/rights-issue-2019/

ChromoGenics erbjuder dynamiskt, inbyggt solskydd för fönster och fasadglas. ConverLight anpassar ljusgenomsläppet för högsta komfort och energieffektivitet. 

 

De 4 viktigaste drivkrafterna för ChromoGenics:

 

Inomhuskomforten: Behåll utsikten men blockera oönskat solljus och värmeinslag 
Designen: Full arkitektonisk frihet för vackra fasader utan markiser och jalusier 
Miljön: Väsentligt mindre behov av luft¬konditionering – som enligt the Economist1 är en av de stora miljöbovarna i vår tid 
Priset: Glas med integrerade solskydd är kostnadseffektivare än alternativen över tid

 

1.Economist, Aug 25th 2018 

 

Teknisk plattform

 

ChromoGenics bildades som en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet 2003, där prof Claes Göran Granqvist bedrivit forskning inom elektrokromism under mer än 20 år. Baserat på resultaten har ChromoGenics utvecklat en patenterad1 elektrokrom teknologi, ConverLight™, som gör det möjligt att styra transparensen i glas och därigenom även reglera inflödet av både värme och ljus. Med en svag elektrisk spänning kan genomskinligheten ändras från ljust till mörkt. Totalt har sedan 2003 ca 500 miljoner kronor investerats i utvecklingen av ChromoGenics dynamiska glas, utveckling av produktionsprocesser, etablering av produktionsanläggning m.m.

 

Bakgrund och motiv till emissionen

 

Det har förekommit vissa initiala störningar inom produktionsprocessen för ConverLight, vilka belastar resultaten år 2017 och 2018. Genom investeringar och utvecklings¬arbete har felen åtgärdats och produktionen har successivt förbättrats och Bolaget anser att leveranserna idag uppfyller högt ställda kvalitetskrav. 2017 och 2018 har varit tuffa år som lärt ChromoGenics mycket och bolaget har lyft teknikplattformen, produktionen samt sälj och leveranskapacitet.

 

Att marknaden vill ha produkterna syns nu tydligt. En upparbetad offertvolym överstigande 100 MSEK och en orderingång om 23,5 MSEK för Q3-Q4, 2018 finns avseende ConverLight och den nyligen förvärvade statiska solskyddslösningen I-Window.

 

Likviden från föreliggande nyemission ska användas för att finansiera investeringar i rörelsekapital samt fortsatt marknadssatsning och produktutveckling.

 

Garantier och teckningsförbindelser

 

Emissionen är garanterad till 78 %, varav 2% avser teckningsförbindelser och 76 % avser garantiåtaganden.

 

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

 

Emissionsbelopp vid full teckning
77,7 MSEK

 

Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK och garantiåtaganden om cirka 58,9 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 78 procent av 77,7 MSEK. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässiga säkerheter för dessa åtaganden.

 

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är registrerad som aktieägare i ChromoGenics har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

 

Teckning utan företräde
Teckning utan företräde sker på Särskild anmälningssedel eller elektroniskt via [www.aktieinvest.se/chromogenics2019]. Om du vill åberopa förtur och ditt aktieinnehav är förvaltarregistrerat måste teckning ske enligt din förvaltares rutiner.

 

Teckningskurs
0,60 SEK per aktie

 

Teckningstid
28 januari – 15 februari 2019

 

Handel med teckningsrätter
28 januari – 13 februari 2019

 

Handel med BTA
28 januari 2019 fram tills senare datum som meddelas i samband med emissionens registrering.

 

ISIN-koder hos Nasdaq First North
Aktien CHRO                               SE0009496268
Teckningsrätt CHRO TR               SE0012194454
Betald tecknad aktie CHRO BTA SE0012194462

 

________________________________________________________________________

 

1 Under det mångåriga utvecklingsarbetet har en patentportfölj byggts upp som bedöms täcka väsentliga material, processer och applikationer i arton patentfamiljer. Det finns även en omfattande upparbetad kunskap inom produktionsprocesser som stärks ytterligare av de strategiska samarbeten som etablerats.

[Tillbaka]